ShareStock

Wirtualny MagazynSamouczek ShareStock - zaczynamy!

Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma poniższymi slajdami, które przedstawi± podstawowe działania zwi±zane z korzystaniem z internetowej platformy Wirtualny Magazyn "ShareStock". Pełna wersja instrukcji opisuj±ca wszystkie funkcjonalno¶ci platformy dostępna jest do ¶ci±gnięcia tutaj.
Gotowi? Zaczynamy!
Widok ekranu po zalogowaniu:
Wyszukiwanie produktów

Poniżej przedstawiamy kilka możliwo¶ci zwi±zanych z wyszukiwaniem produktów. Najważniejsz± umiejętno¶ci± ułatwiaj±c± pracę z ShareStock jest wykorzystywanie znaku * (gwiazdka) podczas wpisywania poszukiwanego oznaczenia produktu. Znak ten zastępuje dowoln± frazę i może być stosowany w dowolnym miejscu wpisywanego tekstu - na pocz±tku, w ¶rodku, lub na końcu. Podczas wyszukiwania towarów można stosować więcej niż jedn± gwiazdkę!

Poza wpisywaniem wyszukiwanego oznaczenia produktu często przydaje się zawężenie wyników wyszukiwania do jednego producenta - można to zrobić poprzez wpisanie nazwy producenta czę¶ci, lub wybranie jej z rozwijanej listy.

Ciekawostk± zwi±zan± z wyszukiwaniem jest możliwo¶ć odnalezienia zamienników poszukiwanych produktów - poniżej pokazujemy jak to działa.
Okno wyszukiwania produktów


Przykładowe wyniki wyszukiwania z użyciem gwiazdki


Przykładowe wyniki wyszukiwania z podaniem producenta


Przykładowe wyniki wyszukiwania ze znalezionymi zamiennikamiZamawianie produktów

Wysyłanie zamówień z poziomu platformy ShareStock odbywa się z wykorzystaniem tzw. "koszyka zakupów". Najpierw do koszyka zostaj± dodane wybrane produkty odnalezione za pomoc± funkcji "Szukaj". Następnie następuje potwierdzenie złożenia zamówienia na produkty, które wcze¶niej zostały dodane do koszyka zakupów.

W odróżnieniu od innych sklepów internetowych, platforma ShareStock umożliwia wysłanie zapytania ofertowego dotycz±cego interesuj±cego nas towaru. Wysłanie zapytania ofertowego wygl±da analogicznie do wysłania zamówienia i również odbywa się z poziomu koszyka zakupów.
Dodawanie produktów do "koszyka zakupów"


Dodawanie produktów do "koszyka zakupów" - ciag dalszy


Dodawanie produktów do "koszyka zakupów" - ci±g dalszy


"Koszyk zakupów" - różne opcje


"Koszyk zakupów" - wysyłanie zamówienia


Potwierdzenie wysyłania zamówienia
Import danych o produktach

Zarejestrowani użytkownicy ShareStock mają możliwość dzielenia się informacjami o swoich nadwyżkach magazynowych w celu ich sprzedaży. Import danych o produktach do ShareStock odbywa się automatycznie, ale wymaga od użytkownika przygotowania listy produktów w określonym formacie. Produkty z takiej listy trafią do bazy danych Sharestock po przesłaniu jej na adres sharestock@intercars.eu.
Przygotowywanie listy produktów do odsprzedaży


Lista produktów może zostać przygotowana w formacie Excel (xls) lub w formacie csv.


Lista powinna zawierać następujące dane w określonej kolejności:

- PRODUKT - oznaczenie fabryczne lub kod produktu

- PRODUCENT - nazwa producenta lub marki produktu

- OPIS TECHNICZNY - informacje pomocne do jednoznacznego zidentyfikowania produktu

- KATEGORIA - grupa towarowa

- CENA - sugerowana cena netto w PLN

- STAN MAGAZYNOWY - ilość egzemplarzy produktu dostępnych w sprzedaży

- DOSTĘPNOŚĆ - parametr określający czas potrzebny do przygotowania produktu do wysyłki

- TYP CZĘŚCI - parametr określający stan produktu


Przesyłanie listy produktów do ShareStock


Przygotowaną listę produktów należy przesłać na adres sharestock@intercars.eu. Zaimportowane produkty będę widoczne w ShareStock przy najbliższym odświeżeniu bazy danych (maksymalnie w kolejnym dniu roboczym).
Chciałby¶ dowiedzieć się więcej o tym jak doł±czyć do ShareStock?

Masz jakie¶ dodatkowe pytania?

Kontakt email: sharestock@intercars.eu

Hotline: +48 669 900 851